Samråd

Hør teksten på denne siden som lyd
Barnevernet har koordineringsansvaret i saker som omhandler barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd, og kaller inn til et samrådsmøte. Samrådet holdes i løpet av få dager etter den skadelige atferden har blitt avdekket. Aktuelle etater å kalle inn foruten skolen (kontaktlærer, rådgiver, rektor) kan være PPT, familievernkontoret, barne- og ungdomspsykiatrien, politi, statens barnehus, kommunepsykolog og Bufetat. Foresatte kan delta på siste del av møtet.

Formål med samrådsmøtet at alle parter kan fortelle det de vet om det som har skjedd og kan avtale hva man nå skal gjøre videre.
Samrådets opprinnelse - En refleksjon

I dette lydopptaket vil du høre Helle Kleive, psykologspesialist ved Ressursenhet V27/Betanien Bergen fortelle om Samrådets opprinnelse.

V27 er en klinisk ressursenhet for BUPene i Helse Vest. Den er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn. Enheten tilbyr også opplæring og veiledning til fagpersoner, etater og instanser.

Les lyden fra refleksjonen som tekst