Pornografi

Hør teksten på denne siden som lyd

Mange er nysgjerrige på sex, og bruker porno som en kilde av flere, til kunnskap om seksuell aktivitet. Ifølge barn- og medieundersøkelsen fra 2020 har 72 % av guttene og 25 % av jentene mellom 13 og 18 år sett på porno, og særlig guttene søker selv jevnlig opp porno, noen fra de er 10 år gamle. De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen er dette vanskelig. Yngre barn kan finne pornografi veldig skremmende. Det å sjekke ut porno hører til i en vanlig seksuell utvikling samtidig som det kan påvirke holdninger og seksuell atferd, også i bekymringsfull retning (Pratt, 2015, Redd Barna 2020).


Pornografi er lett tilgjengelig, og noen barn og unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling, utvikling av toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. Avhengighet kan også ofte innebære nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering. Det å se på voldelig pornografi ser ut til å øke risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med å se på ikke-voldelig pornografi.

Les lyden fra videoforedraget som tekst

Foredragsholder

Morten Lundgren er spesialist i klinisk pedagogikk. Han arbeider som seniorrådgiver i Bufetat i Nasjonalt spisskompetansemiljø, Behandling for ungdom. Han er også universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RBKU, Midt-Norge). Han har i mange år jobbet som behandler ved BUP der han særlig hadde ansvaret for utredninger av barn og unges aggressive og voldelige atferd samt bekymringsfulle og skadelige seksuelle atferd. Er med i Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA).