Tiltak som fremmer en sunn seksuell utvikling - Del 2

Hør teksten på denne siden som lyd

2. Sosial og emosjonell kompetanse

Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse utgjør den andre komponenten av den universelle forebyggingen av skadelig seksuell atferd. I den nye læreplanen Kunnskapsløftet 20, overordnet del, er sosial læring og utvikling beskrevet i pkt 2.1:

«Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene (…). Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» (Udir.no)

Det er utviklet ulike program for skoler som tar sikte på å lære elevene sosiale og emosjonelle ferdigheter. Programmene som skal brukes forebyggende inneholder stort sett de samme temaene og har like kompetanseområder (se nyttige ressurser). Modellæring og forsterking av ønsket atferd er sentralt, prinsippene bygger på at atferdsendring hos barn skjer gjennom atferdsendring hos signifikante voksne. Læreren blir derfor en viktig rollemodell i å modellere ønsket atferd i klasserommet ved å selv gå foran som et godt eksempel.

"Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter er viktig for barn og unges utvikling av relasjoner, både med jevnaldrende og voksne."

Veileder Udir

Ulike strategier

Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse kan ta utgangspunkt i ulike strategier:
Strategier Tiltak
ATFERDSTØTTENDE STRATEGIER
 • Gi ros, positiv oppmerksomhet
 • Veiledning, beskrivende kommentar
 • Samregulering
KOGNITIVT ORIENTERTE STRATEGIER
 • Drøfte ulike mestringsstrategier (F.eks. sammenhengen mellom tanker, følelser, atferd, problemløsningsferdigheter)
 • Samtale om, modellere
 • Empati (F.eks vise at du føler med andre, gi komplimenter)
 • Selvkontroll (F.eks lære om følelser og regulering)
SOSIALE FERDIGHETER
 • Samarbeid (F.eks venneferdigheter, dele, hjelpe andre, følge regler og beskjeder)
 • Selvhevdelse (F.eks presentere og ta initiativ, motstå press)
 • Ansvarlighet (F.eks holde avtaler, motstå urimelige forslag fra andre.)
 • Si fra når en opplever noe vanskelig, urimelig eller ubehagelig