Tiltak som fremmer en sunn seksuell utvikling - Del 1

Hør teksten på denne siden som lyd
Generelle tiltak i klasserommet forankret i klasseledelse, sosial og emosjonell kompetanse og seksualundervisning, danner en viktig grunnmur i forebyggingen av problematisk og skadelig seksuell atferd. Tiltakene harmonerer derfor i stor grad med eksisterende programmer og fokusområder i skolen, og tar alle utgangspunkt i lærerens viktige rolle og posisjon i klassefellesskapet.

"Gi mulighet for å gi barnet/ungdommen positiv tilbakemelding og informasjon."

Trafikklyset

1. God klasseledelse

Nordahl m.fl. (2005) trekker fram relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse som viktige betingelser for å forebygge uønsket atferd. Relasjonen mellom lærer og elev er også en av de faktorene som har størst effekt på læringsutbytte (Hattie, 2009) og elevens psykiske helse (Drugli, 2012). Prinsipper i relasjonsorientert og proaktiv klasseledelse legger til rette for at lærere kan komme i posisjon til alle elever.

Relasjonsorientert klasseledelse

- Bli kjent med eleven som individ
- Hils på hver elev (f.eks håndhilse eller «high five»)
- Bruk navn
- Lytt/bekreft
- Bruk fysisk berøring (f.eks klapp på skulda)
- Blikkontakt
- Gi ros og positiv oppmerksomhet
- Vis interesse ved f.eks å spørre om fritidsaktiviteter, hobbyer o.l.
- Gjør hyggelig ting f.eks. spill/lek
- Bruk humor
- Fortell om deg selv (litt privat)
- NB! Bruk tid på relasjonen til foresatte

Proaktiv klasseledelse

- Forutsigbarhet
- Elevene kjenner rutiner og regler
- Lærer roser positiv innsats og atferd
- Klasseleder gir gode og tydelige beskjeder
- Gjennomtenkte fysiske rammer
- Gjennomtenkt struktur og organisering

(Eksemplene er inspirert av Webster-Stratton (2005) og Bergkastet m.fl (2009))

"Elevers relasjoner til lærere er viktig for utviklingen av sosial kompetanse."

Veileder Udir, s. 26