Taushetsplikt

Hør teksten på denne siden som lyd

Som offentlig ansatt skole eller i SFO har du en pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet i denne er forbudet mot å gi opplysninger om barn og foreldre til andre. Det finnes imidlertid en rekke begrensninger i taushetsplikten som gjør det mulig å samarbeide med andre for å kunne følge opp barn og elever:

- Saker kan drøftes anonymt.

- Samtykke kan innhentes. Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder.